Towarzystwo Miłośników Ziemi Zatorskiej

Poznaj nas!

odwiedź naszą stronę: Towarzystwo Miłośników Ziemi Zatorskiej

Towarzystwo Miłośników Ziemi Zatorskiej powołane zostało 2 grudnia 1986r. Inicjatorami powołania Towarzystwa byli : Stanisław Rapacz - lokalny działacz samorządowy i mgr Maria Brandys - nauczycielka geografii . Okazją do powołania Towarzystwa Miłośników Ziemi Zatorskiej był zbliżający się jubileusz 700-lecia nadania Zatorowi praw miejskich (10.11.1292r.) Towarzystwo Miłośników Ziemi Zatorskiej jest kontynuatorem działalności powołanego przed wojną (1936r.) przez miejscowego lekarza Fryderyka Ruzićkę Towarzystwa Miłośników Historii Zatora. Towarzystwo to, zwłaszcza jego założyciel, gromadziło pamiątki z przeszłości miasta, które wyeksponowano w założonym wówczas Muzeum Miasta Zatora. Działalność tego Towarzystwa przerwała dopiero II wojna światowa, a w wyniku zawieruchy wojennej zaginęły wszystkie zbiory muzealne. TMZZ jest organizacją pozarządową posiadającą osobowość prawną od 15 października 1987r. Działa na terenie miasta i gminy Zator. Funkcję przewodniczącej Towarzystwa powierzono Marii Brandys, którą pełniła do 2010 roku. Aktualnie Towarzystwo skupia ok. 70 członków. Siedzibą Towarzystwa (od 1998r.) są pomieszczenia w budynku dawnego Sądu Grodzkiego - Rynek 2, które władze miasta udostępniły nieodpłatnie na prowadzenie działalności statutowej/wcześniej w pracowni geograficznej Szkoły Podstawowej w Zatorze, następnie w wynajętym lokalu Rybackiego Zakładu Doświadczalnego.

 

 

Główne cele i zadania TMZZ

 

  • popularyzowanie wiedzy historycznej o Ziemi Zatorskiej, ukazywanie walorów regionalnych, kulturowych, krajoznawczych naszej Małej Ojczyzny,

  • rozwijanie wśród młodzieży zainteresowań historią regionu, jego przeszłością, dniem dzisiejszym i przyszłością ,

  • zbieranie, opracowywanie i kompletowanie materiałów archiwalnych, bogacenie zbiorów muzealnych dla przyszłego muzeum miasta,

  • opracowania monograficzne ,

  • współpraca z Władzami Miasta na rzecz ochrony zabytków, środowiska naturalnego, estetyzacji miasta i gminy,

  • upowszechnianie historii, ukazywanie wartości kulturowych regionu poprzez wydawnictwa, środki masowego przekazu ? radio, prasę, TV ? wystawy, konkursy, pogadanki, kiermasze pamiątek, spotkania z młodzieżą i mieszkańcami, regionalne imprezy i prezentacje środowiskowe ukazujące tradycje, obrzędy, zwyczaje naszej Małej Ojczyzny ,

  • zachowanie pamięci o ofiarach wojen światowych, uczestnikach walk oraz martyrologii w obozach zagłady z terenu Zatorszczyzny ,

  • przyjmowanie i oprowadzanie turystów po mieście i obiektach zabytkowych.

 

Działania te służyć mają budzeniu patriotyzmu lokalnego, uczyć szacunku do tego co mija, co jeszcze można ocalić od zapomnienia dla tych, co przyjdą po nas.

Wystawione ogłoszenia


Opublikowane artykuły

brak dodanych artykułów.

Stworzone szkolenia

brak dodanych szkoleń.

Miejsce wykonywania działalności

Kod pocztowy 32-640
Miejscowość Zator
Ulica ul. Rynek 2

Dane do faktury

NIP 549-20-60-920
Forma prawna Organizacja publiczna
Bank Bank Spółdzielczy w Zatorze
Nr konta 718-136-0000-0000-1704-2000-0010
Kod Swift